ANPC

Acesta pagina a fost creata de administratorii extensiidepar-topstyle.ro pentru a oferi un acces rapid  clientilor / utilizatorilor sai, catre datele de contatct ale site-ului guvernamental ANPC in cazul in care cineva doreste asistenta de protectie.

A.N.P.C.

AUTORITATEA NATIONALA de PROTECTIE a CONSUMATORULUI

anpc ANPC anpc

Pentru accesarea site-ului official ANPC vă rugăm să copiati in browser-ul dumneavoastră urmatorul link:

http://www.anpc.gov.ro/

 • Site-ul ANPC este dispobibil si in limba Engleză
 • ANPC – National Authority of Romania for Consumers Protection is availabale in English as well

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ANPC:

anpc-2 ANPC anpc 2

ATRIBUTIILE ANPC

Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.

Autoritatea are ca principale obiective:

 1. a)crearea unui cadru legislativ national in domeniul protectiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeana;
 2. b)desfasurarea activitatii de informare si educare a cetatenilor privind drepturile pe care le au in calitate de consumatori;
 3. c)desfasurarea activitatilor de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
 4. d)protejarea consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte;
 5. e)efectuarea activitatii de analiza si marcare a metalelor pretioase si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase;
 6. f)autorizarea persoanelor fizice si juridice, in conditiile legii, sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
 7. g)asigurarea, ca autoritate romana desemnata, a aplicarii Programului de atestare a Procesului Kimberley.

 (1) Autoritatea are urmatoarele atributii principale:

 1. a)participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;
 2. b)asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor;
 3. c)propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum si interzicerea penalitatilor asimetrice dintre client si prestatorul de servicii publice si alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
 4. d)elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;
 5. e)initiaza, negociaza si participa, in conditiile legii, la incheierea de conventii, acorduri, protocoale si alte intelegeri interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in domeniu, precum si cu organisme neguvernamentale;
 6. f)participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 7. g)prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
 8. h)desfasoara activitati de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
 9. i)controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea, exceptie facand controalele igienicosanitare si sanitar-veterinare la producatori, in cazul produselor alimentare;
 10. j)constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii, importului, comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt in concordanta cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege, sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
 11. k)controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt insotite de documentele prevazute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
 12. l)solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, in conditiile legii;
 13. m)coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
 14. n)sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
 15. o)efectueaza, prin prelevari de probe din produsele alimentare si nealimentare, analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;
 16. p)efectueaza sau finanteaza studii, teste comparative si cercetari in domeniu cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
 17. q)stabileste relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare si certificare, inclusiv din strainatate, pentru realizarea de studii, cercetari si teste comparative;
 18. r)desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele si serviciile destinate acestora; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
 19. s)sprijina asociatiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;

   ş) sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor;

 1. t)sustine infiintarea unor organisme de mediere in domeniul protectiei consumatorilor;

   ţ) informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

 1. u)primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor, in conditiile legii;
 2. v)desfasoara activitati de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;
 3. w)acorda consultanta de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor pentru operatorii economici;
 4. x)stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, incercari, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate in conditiile legii;
 5. y)stabileste si percepe taxe si tarife pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, pentru activitati de analiza, marcare si expertizare a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
 6. z)fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
 7. aa)urmareste, potrivit legii, legalitatea publicitatii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;
 8. bb)asigura aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnata;
 9. cc)autorizeaza operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. dd)stabileste si aproba marcile de certificare, de garantie proprie si de trasabilitate, pe baza de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. ee)efectueaza expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. ff)efectueaza operatiuni de marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate;
 13. gg)acorda consultanta de specialitate si sprijin in vederea realizarii de coduri de conduita, la solicitarea operatorilor economici;
 14. hh)instituie procedurile legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte;
 15. ii)comunica Comisiei Europene masurile legislative adoptate in domeniile guvernate de directivele, regulamentele si deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

   (2) Autoritatea controleaza respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeana din domeniul sau de competenta.

   (3) Autoritatea este punct national de contact pentru sistemul de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase – RAPEX intre statele membre si Comisie, in baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generala a produselor – GPSD.

   (4) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin actele normative pentru domeniul sau de activitate.

   (5) Taxele si tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.

ANPC în Uniunea Europeana

 1. Înfiinţarea Centrului European al Consumatorilor România

La nivelul statelor membre UE există Centre Europene ale Consumatorilor, legate printr-o reţea numita ECC-Net.

Aceste centre au ca obiective majore, trasate de către Comisia Europeană:

* informarea consumatorilor asupra oportunităţilor oferite de piaţa internă;

* oferirea de consultanţă consumatorilor care au probleme şi sprijinirea în rezolvarea litigiilor transfrontaliere;

* oferirea consultanţei asupra procedurilor extrajudiciare de rezolvarea a litigiilor existente în Europa;

* oferirea către consumatori a accesului la informaţii;

* cooperarea cu celelalte reţele europene precum FIN-NET (reţeaua financiară), SOLVIT şi reţeaua judiciară europeană în cauze civile şi comerciale;

* oferirea informaţiilor asupra legislaţiei europene şi naţionale, precum şi asupra jurisprudenţei.

România s-a alăturat ţărilor care pun la dispoziţia consumatorilor o reţea de centre de consultanţă în problema comerţului transfrontalier, prin soluţionarea alternativă a disputelor apărute între consumatori şi operatorii economici din spaţiul UE.
Politica europeană pentru protecţia consumatorilor încurajează dezvoltarea de noi oportunităţi oferite consumatorilor, pentru ca aceştia să poată beneficia de cele mai avantajoase oferte de pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Pentru ca acest lucru să devină o realitate curentă este nevoie şi de creşterea încrederii consumatorilor în Piaţa Unică, însemnând să fie deschişi să cumpere bunuri şi servicii atât din ţara în care trăiesc, cât şi din străinătate.
Unul dintre răspunsurile la întrebarea “ce putem face pentru a creşte încrederea consumatorului” este acum Centrul European al Consumatorilor România, aşa cum aprecia şi comisarul european pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, prezent la deschiderea oficială a centrului care şi-a început activitatea la 1 ianuarie 2008, alăturându-sereţelei ECC-Net.

Centrul European al Consumatorilor România gestioneaza, în primul rând, reclamaţiile transfrontaliere şi problemele apărute între consumatori şi comercianţii din alte State Membre.

Finanţarea acestuia se face prin fonduri de la Comisia Europeană şi de la Guvernul României, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Pentru a contacta sau a afla mai multe despre Centrul European al Consumatorilor România, aveţi la dispozitie adresa de internet www.eccromania.ro.

 1. Desemnarea ANPC ca organism responsabil cu supravegherea respectarii drepturilor pasagerilor

În conformitate cu H.G. nr. 1912/2006, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004, ANPC a fost desemnată autoritatea responsabilă cu aplicarea acestui Regulament.

Prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistentă pasagerilor în eventualitatea refuzului la imbarcare şi anulării sau întarzierii prelungite a zborurilor sunt determinate conditiile în care pasagerii îsi pot exercita drepturile atunci când:

* li se refuza îmbarcarea împotriva voinţei lor;

* zborul este anulat;

* zborul este întârziat.

Astfel, pasagerii au dreptul, in anumite conditii, in cazul refuzului la imbarcare si al anularii zborului, la compensare, la rambursarea contravalorii biletului sau redirectionarea in conditii de transport comparabile, in functie de destinatia finala precum si la asistenta. Valoarea compensarii variaza intre 250 euro si 600 euro, in functie de distanta zborului.

 1. Derularea de activitati pentru proiectul PHARE 2006

ANPC este beneficiarul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 ” Asistenta tehnica in scopul intaririi miscarii consumatoriste in Romania”

Acest proiect are ca obiectiv general ” Intarirea rolului organizatiilor neguvernamentale de consumatori in scopul cresterii nivelului de protectie al consumatorilor in Romania „.

In urma derularii acestiu proiect se vor atinge urmatoarele rezultate:

* un punct de informare stabilit in fiecare judet;

* un studiu pentru imbunatatirea accesului la justitie si un sistem extrajudiciar de solutionare a plangerilor consumatorilor;

* elaborarea unui Ghid al mediatorului;

* Campania nationala de informare si educare a cetatenilor atat la nivel central cat si la nivel local pentru o perioada de maxim 5 luni;

* 45 comunicatori de relatii publice pregatiti;

* reprezentanti ai organizatiilor de consumatori pregatiti in cele mai bune practici privind probleme de protectia consumatorilor;

* un cadru al retelei pentru activitatea organizatiilor neguvernamentale de consumatori.

 1. Cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, prin reteaua TESTA

In baza HG nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu, ANPC a fost desemnata birou unic de legătură responsabil cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004. In conformitate cu prevederile Regulamentului, orice încalcare intra-comunitară a prevederilor de protecţia consumatorilor privind: publicitatea inselatoare, contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, creditul pentru consum, comercializarea pachetelor turistice, clauze abuzive in contracte, timeshare, contractele la distanta, indicarea preturilor, vanzarea produselor si garantiile asociate, serviciile financiare, compensarea si asistenta pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor, trebuie notificată celorlalte state membre şi Comisiei.

 1. Notificarea produselor cu risc grav şi imediat prin Sistemul RAPEX de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase la nivelul statelor membre UE

ANPC este punct naţional de contact în cadrul Sistemului RAPEX şi în acest sens are obligaţia de a notifica, prin acest sistem, la Comisia Europeană, produsele cu risc grav şi imediat gasite pe teritoriul Romaniei.

De asemenea, prin acest sistem, punctul national de contact primeste notificari de la Comisia Europeana referitor la produse ce pot prezenta un risc grav, pericolul potential pe care il ridica si masurile ce au fost luate de tara care a raportat.

 1. Legislatia comunitara

Sistemul EUR-Lex include tratatele, legislaţia, jurisprudenţa şi propunerile legislativ la nivelul Uniunii Europene, oferind si posibilităţi de căutare avansată folosind anumite criterii de căutare.

Site-ul EUR-Lex permite consultarea gratuita a ediţiilor on-line ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Acest site internet oferă un acces direct la cele mai recente ediţii ale seriilor L (legislaţie) şi C (informaţii şi anunţuri) ale Jurnalului Oficial, precum şi la ediţiile publicate într-o perioadă anterioară de 10 zile precum si posibilitati de consultare a ediţiilor on-line, începând cu 1998. De asemenea, se pot accesa textele publicate în Jurnalul Oficial, inclusiv cele publicate înainte de 1998, folosind funcţiile de căutare disponibile pe acest site.

In principiu, documentele sunt disponibile în toate limbile oficiale. Se poate schimba limba parcurgând meniul derulant din colţul dreapta sus al ecranului. Engleza este limba programată implicit, în cazul în care ecranul nu este încă disponibil în limba aleasă.

Pentru detalii suplimentare consultati site-ul:  http://eurlex.europa.eu/ro/index.htm